THE ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL "YOUNG SCIENCE OF SIBERIA"

WAYS TO MONITOR RADIO STATIONS

Receipt date: 
01.12.2020
Bibliographic description of the article: 

Rukavishnikov N.I., Kutsenko S.M. Sposoby monitoringa radiostantsiy [Ways to monitor radio stations]. Molodaya nauka Sibiri: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal [Young science of Siberia: electronic scientific journal], 2020, no. 4.

Year: 
2020
Journal number: 
УДК: 
621.396.663
Article File: 
Abstract: 

The article discusses radio monitoring systems for determining the purpose, type and location of radio emission sources (RES) by a direction-finding device based on technical means of radio monitoring. By comparative analysis of radio monitoring systems, the system with the best parameters was determined - the "ARTICUL-SN-80" system. A comparison of this system with the already existing railroad radio monitoring system MIKRAD was made. This comparison will let us understand whether it is possible or impossible to use the ARTIKUL-SN-80 system in railway transport

List of references: 

1. Baranova E. K. Informatsionnaya bezopasnost' i zashchita informatsii [Information security and information protection]. Textbook / E. K. Baranova, A.V. Babash. - M.: Rior, 2018. - 400 gr.

2. Federal Law of July 27, 2006 No. 149-FZ «Ob informatsii, informatsionnykh tekhnologiyakh i o zashchite informatsii» [«About information, information technologies and information protection»]. [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html.

3. GOST R 50922-2006. Zashchita informatsii. Osnovnyye terminy i opredeleniya [Information protection. Basic terms and definitions]. - Enter. 2008-02-01. - Moscow: STANDARTINFORM, 2007. - 12 p.

4. Reglament radiosvyazi [Radio Regulation] - Zheneva: Mezhdunarodnyy soyuz elektrosvyazi [Geneva: International Telecommunication Union], ISBN 92-61-10661-7, 2008. - 2186 p.

5. Report ITU-R SM.2012-2 - Ekonomicheskiye aspekty upravleniya spektrom [Economic aspects of Spectrum Management], 2010.

6. Recommendation ITU-R SM. Pereplanirovka spektra kak metod natsional'nogo upravleniya spektrom [Spectrum redevelopment as a method of national spectrum management]. Doc. 1B/TEMP/7/2002. – Zheneva: Mezhdunarodnyy soyuz elektrosvyazi [Geneva: International Telecommunication Union], 2003. – р. 4.

7. Jipp F. Bogatstvo natsiy i telefonnaya plotnost' [Wealth of Nations and Telephone Density] // Telekommunikatsionnyy zhurnal [Telecommunications Journal], 1963. – No. 6.

8. Slyunyaev A.N., Trepshin V.F., Shvidkiy Yu.A. Izmereniya v kanalakh poyezdnoy radiosvyazi kompleksom MIKRAD [Measurements in the channels of train radio communication by the MIKRAD complex] // Avtomatika, svyaz', informatika [Automation, communication, informatics]. 2015. No. 3. pp. 18–22.

9. Ashikhmin A.V., Rembovskiy A.M. Distantsionnyy radiomonitoring pomeshcheniy – metody i sredstva [Remote radio monitoring of premises - methods and means]. Nastoyashchiy sbornik [This collection], 2003.

10. Ashikhmin A.V., Kozmin V.A., Rembovskiy A.M. Nazemnyye mobil'nyye kompleksy radiokontrolya i pelengovaniya [Ground mobile radio monitoring and direction finding systems]. - Spetsial'naya tekhnika [Special equipment], 2002, special issue.