THE ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL "YOUNG SCIENCE OF SIBERIA"

TECHNOLOGY OF PULSE HIGH-FREQUENCY PROCESSING OF POLY-DIMENSIONAL MATERIALS, AUTOMATION OF THE PROCESS

Receipt date: 
02.11.2019
Bibliographic description of the article: 

Bakanin D.V., Filippenko N.G., Bychkovsky V.S., Larchenko A.G. Pulse high-frequency processing of polymeric materials. Molodaya nauka Sibiri: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal [Young science of Siberia: electronic scientific journal], 2019, no.3 (5). [Accessed 23/10/19]

Year: 
2019
Journal number: 
УДК: 
681.5
Article File: 
Abstract: 

This paper presents an overview of the topic concerning high-frequency pulse processing of polymer materials. In the course of the review, the advantages of the existing method of pulse welding of polymer materials were determined, the purpose and objectives of further research were determined.

List of references: 

1. Piven' A.N., Grechanaja N.A., CHernobyl'skij I.I. Teplofizicheskie svojstva polimernyh materialov: spravochnik [Thermophysical properties of polymeric materials: directory]. Izdatel'skoe ob#edinenie «Vishha shkola» [Publishing association «Vishcha school»]. Kiev, 1976, 180 p.

2. Slepneva L.M. Fizikohimija polimerov [Physicochemistry of polymers]. JElektronnyj uchebno-metodicheskij kompleks [Electronic educational-methodical complex]. Minsk, 2014, 129 р.

3. Livshits A.V., Filippenko N.G., Popov S.I., Larchenko. A.G. Issledovanie vliyaniya dielektricheskikh elementov rabochego kondensatora vysokochastotnoy elektrotermicheskoy ustanovki na protsess obrabotki polimernykh materialov [Investigation of the influence of dielectric elements of the working capacitor of a high-frequency electrothermal installation on the processing of polymer materials]. Sovremennye tehnologii. Sistemnyj analiz. Modelirovanie. [Modern technologies. System analysis. Modeling], 2013, No. 3 (39), pp. 270-275.

4. Filippenko N.G. Matematicheskaya model' protsessa vysokochastotnoy obrabotki polimernykh materialov [Mathematical model of high-frequency processing of polymer materials]. Sovremennye tehnologii. Sistemnyj analiz. Modelirovanie. [Modern technologies. System analysis. Modeling], 2012, No. 1 (33), pp. 76-79.

5. Kryzhanovskij V.K., Burlov V.V., Panimatchenko A.D. Tehnicheskie svojstva polimernyh materialov: Uchebno-spravochnoe posobie [Technical properties of polymeric materials: Teaching aid]. Sankt-Peterburg: Professija [Profession], 2003, 240 р.

6. Butorin D.V., Filippenko N.G., Livshic A.V. Avtomatizacija processa kontrolja fazovyh i relaksacionnyh prevrashhenij v polimernyh materialah [Automation of the process of control of phase and relaxation transformations in polymeric materials]. Informacionnye sistemy i tehnologii [Information systems and technologies]. Orel: OGU imeni I.S. Turgeneva [OSU named after I.S. Turgenev], 2017, No. 1 (99), pp. 44-53.

7. Butorin D.V., Filippenko N.G., Filatova S.N., Livshic A.V., Kargapol'cev S.K. Avtomatizacija kontrolja strukturnyh prevrashhenij v polimernyh materialah pri jelektrotermicheskoj obrabotke [Automation of control of structural transformations in polymeric materials during electrothermal treatment]. Sovremennye tehnologii. Sistemnyj analiz. Modelirovanie. [Modern technologies. System analysis. Modeling], Irkutsk: IrGUPS, 2016, No. 1 (49), pp. 117-125.

8. Butorin D.V., Filippenko N.G., Filatova S.N., Livshic A.V., Kargapol'cev S.K. Razrabotka metodiki opredelenija strukturnyh prevrashhenij v polimernyh materialah [Development of a technique for determining structural transformations in polymeric materials]. Sovremennye tehnologii. Sistemnyj analiz. Modelirovanie. [Modern technologies. System analysis. Modeling], Irkutsk: IrGUPS, 2015, No. 4 (48), pp. 80-86.

9. Larchenko. A.G., Livshits A.V., Filippenko N.G., Popov S.I. Opredelenie fiziko-mekhanicheskikh parametrov polimernykh materialov pri vysokochastotnom dielektricheskom nagreve v elektrotermicheskikh ustanovkakh [Determination of physical and mechanical parameters of polymeric materials under high-frequency dielectric heating in electrothermal installations]. Sovremennye tehnologii. Sistemnyj analiz. Modelirovanie. [Modern technologies. System analysis. Modeling], 2013, No. 2 (38), pp. 50-55.

10. Larchenko. A.G. Avtomatizirovannoe vyyavlenie defektov v izdeliyakh iz poliamidnykh materialov metodom vysokochastotnogo izlucheniya [Automated detection of defects in products made of polyamide materials by high-frequency radiation]. Sovremennye tehnologii. Sistemnyj analiz. Modelirovanie. [Modern technologies. System analysis. Modeling], 2013, No. 2 (38), pp. 50-55.

11. Livshits A.V., Filippenko N.G., Popov S.I., Larchenko A.G. Issledovaniye vliyaniya dielek-tricheskikh elementov rabochego kondensatora vysokochastotnoy elektrotermicheskoy usta-novki na protsess obrabotki polimernykh materialov. [Investigation of the influence of the dielectric elements of a working capacitor of a high-frequency electrothermal installation on the processing of polymer materials]. Sovremennye tehnologii. Sistemnyj analiz. Modelirovanie. [Modern technologies. System analysis. Modeling], 2013, No. 3 (39), pp. 270-275.

12. Popov S.I., Livshits A.V., Filippenko N.G. Ustroystvo izmereniya temperatury poverkhnosti ob"yekta. [A device for measuring the surface temperature of an object]. Patent RF, No144720, 2012.

13. Shastin V.I., Kargapoltcev S.K., Gozbenko V.E., Livshits A.V., Filippenko N.G. Results of the complex studies of microstructural, physical and mechanical properties of engineering material using innovative methods. International Journal of Applied Engineering Research. 2017. Т. 12. № 24. С. 15269-15272.

14. Butorin D.V., Filippenko N.G., Livshits A.V. Kompleksirovannyj metod avto-ma-tizirovannogo vysokochastotnogo kontrolja fazovyh prevraschenij v polimernyh materialah [An integrated method for automated high-frequency control of phase transformations in polymeric ma-terials] // Pribory i sistemy. Upravlenie, kontrol', diagnostika, [Devices and Systems. Management, control, diagnostics] 2016. № 10. pp. 10-18.

15. Larchenko A.G., Livshic A.V., Filippenko N.G., Popov S.I. Ustrojstvo diagnostiki detalej iz poliamidnyh materialov [The diagnostic device for parts made of polyamide materials]. Patent RF, No132209, 2013.

16. Livshits A.V. Avtomatizirovannaya sistema nauchnyh issledovanij vysokochastotnoj elektrotermii [Automated system of scientific research of high-frequency electrothermia]. Problems of mechanical engineering and automation. 2015. No. 4. Pp. 54-60.