THE ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL "YOUNG SCIENCE OF SIBERIA"

Concept and Legal Characteristic of Financial Recovery as a Procedure Used in a Bankruptcy Case

Receipt date: 
14.07.2020
Bibliographic description of the article: 

Pakharukov A. A., Tretyakov R. O. Ponyatiye i pravovaya kharakteristika finansovogo ozdorovleniya kak protsedury, primenyayemoy v dele o bankrotstve [Concept and Legal Characteristic of Financial Recovery as a Procedure Used in a Bankruptcy Case]. Molodaya nauka Sibiri: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal [Young science of Siberia: electronic scientific journal], 2020, No. 2. Access mode: http://mnv.irgups.ru/toma/28-20, free. Title from the screen. Languages: Russian, English [appeal date: 10.07.2020].

Year: 
2020
Journal number: 
УДК: 
УДК 347.736.5
Article File: 
Abstract: 

The article discusses current issues related to the legal regulation of the financial recovery procedure, which is provided for in the legislation of the Russian Federation and is applied in the bankruptcy case of legal entities. The legal definition of financial recovery was studied, which made it possible to identify the signs and legal nature of the phenomenon under consideration. The analysis of statistical data concerning the application of the financial recovery procedure allowed us to conclude that the existing legislative model is ineffective and unclaimed. The questions of the purpose and timing of the financial recovery procedure are investigated. The proposals on improving the current bankruptcy law, as well as the practice of its application, are substantiated.

List of references: 

1. Bankrotstvo khozyaystvuyushchikh sub"yektov : uchebnik dlya bakalavrov / otvetstvennyy redaktor I.V. Yershova, Ye.Ye. Yen'kova [Bankruptcy of economic entities: a textbook for bachelors / executive editor I.V. Ershova, E.E. Enkova]. Moscow, 2016, 336 p.

2. Belykh V.S., Dubinchin A.A., Skuratovsky M.L. Pravovyye osnovy nesostoyatel'nosti (bankrotstva) : uchebno-prakticheskoye posobiye [The legal basis of insolvency (bankruptcy): a training manual]. Moscow, 2001, 311 p.

3. Vitryansky V. Vitryanskiy V. Novoye v pravovom regulirovanii nesostoyatel'nosti (bankrotstva) [New in the legal regulation of insolvency (bankruptcy)]. Khozyaystvo i parvo [Economy and law], 2003, No 1, pp. 3-20.

4. Vlasenko N.A. Yazyk prava : monografiya [Language of law: monograph]. Irkutsk, 1997, 176 p.

5. Karelina S.A. Mekhanizm pravovogo regulirovaniya otnosheniy nesostoyatel'nosti [The mechanism of legal regulation of insolvency relations]. Moscow, 2008, 556 p.

6. Koraev K.B. Neplatezhesposobnost': Novyy institut pravovogo regulirovaniya finansovogo ozdorovleniya i nesostoyatel'nosti (bankrotstva) : monografiya [Insolvency: New Institute for Legal Regulation of Financial Recovery and Insolvency (Bankruptcy): monograph]. Moscow, 2017, 320 p.

7. Kuznetsov S.A. Osnovnyye problemy pravovogo instituta nesostoyatel'nosti (bankrotstva) : monografiya [The main problems of the legal institution of insolvency (bankruptcy): monograph]. Moscow, 2015, 304 p.

8. Nesostoyatel'nost' (bankrotstvo): uchebnyy kurs: v 2 tomakh. Tom 1 / pod red. S.A. Karelinoy [Insolvency (bankruptcy): training course: in 2 volumes. Vol. 1 / Ed. S.A. Kareliy]. Moscow, 2019, 925 p.

9. Pakharukov A. A. Dolzhnik kak sub"yekt otnosheniy, voznikayushchikh pri nesostoyatel'-nosti (bankrotstve): sotsial'no-ekonomicheskaya i pravovaya kharakteristika [Debtor as a subject of relations arising from insolvency (bankruptcy): socio-economic and legal characteristics]. Sotsial'naya kompetentnost' [Social Competence], 2019, Vol. 4, No. 4, pp. 327-338.

10. Pirogova E.S., Kurbatov A.Ya. Ogranicheniye pravosposobnosti i deyesposobnosti yuridicheskikh lits – dolzhnikov v ramkakh del o nesostoyatel'nosti (bankrotstve) [Restriction of legal capacity and legal capacity of legal entities - debtors in the framework of insolvency (bankruptcy) cases]. Saratov, 2012, 128 p.

11. Popondopulo V.F. Bankrotstvo. Pravovoye regulirovaniye : nauchno-prakticheskoye posobiye [Bankruptcy. Legal regulation: scientific and practical manual]. Moscow, 2012, 432 p.

12. Samokhvalova A.Yu. Genezis i razvitiye mekhanizma pravovogo regulirovaniya finansovogo ozdorovleniya kreditnoy organizatsii [Genesis and development of the mechanism of legal regulation of financial recovery of a credit institution]. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika [Laws of Russia: experience, analysis, practice], 2018, No. 2, pp. 83-91.

13. Sarbash S. V. Finansovoye ozdorovleniye i vneshneye upravleniye [Financial recovery and external management]. Nesostoyatel'nost' (bankrotstvo): nauchno-prakticheskiy kommentariy novell zakonodatel'stva i praktiki yego primeneniya / pod red. V.V. Vitryanskogo [Insolvency (bankruptcy): scientific and practical commentary on short stories of the legislation and practice of its application / ed. V.V. Vitryansky]. Moscow, 2010, pp. 139-249.

14. Studentsova O. A. Pravovoye regulirovaniye protsedur bankrotstva po zakonodatel'-stvu Rossii i SSHA: sravnitel'nyy analiz : avtoreferat dissertatsii ... kandidata yuridi-cheskikh nauk : 12.00.03 [Legal regulation of bankruptcy procedures under the laws of Russia and the USA: comparative analysis: abstract of the dissertation ... candidate of legal sciences: 12.00.03]. Moscow, 2006, 23 p.

15. Telyukina M.V. Osnovy konkursnogo prava [Fundamentals of Bankruptcy Law]. Moscow, 2004, 560 p.

16. Telyukina M.V. Ponyatiye i poryadok vvedeniya finansovogo ozdorovleniya v otnoshe-nii neplatezhesposobnogo dolzhnika [The concept and procedure for introducing financial recovery in relation to an insolvent debtor]. Yuridicheskiy mir [Legal World], 2003, No. 6, pp. 27-29.

17. Telyukina M.V., Tkachev V.N., Tarasov V.I. Finansovoye ozdorovleniye kak passivnaya ozdorovitel'naya protsedura [Financial recovery as a passive wellness procedure]. Advokat [Lawyer], 2003, No. 12, pp. 16-26.

18. Cherdantsev A.F. Logiko-yazykovyye fenomeny v yurisprudentsii: monografiya [Logical and linguistic phenomena in jurisprudence: monograph]. Moscow, 2012, 319 p.

19. Shishmareva T.P. Institut nesostoyatel'nosti v Rossii i Germanii [Insolvency Institute in Russia and Germany]. Moscow, 2015, 332 p.

20. Shishmareva T.P. Sanatsiya neplatezhesposobnykh dolzhnikov v zakonodatel'stve o nesostoyatel'nosti Germanii [Remediation of insolvent debtors in German insolvency law]. Predprinimatel'skoye pravo. Prilozheniye «Pravo i Biznes» [Entrepreneurial law. The application "Law and Business"], 2016, No. 4, pp. 44-48.

21. Yulova E.S. Pravovoye regulirovaniye nesostoyatel'nosti (bankrotstva): uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistratury [Legal regulation of insolvency (bankruptcy): a textbook and workshop for undergraduate and graduate programs]. Moscow, 2016, 413 p.

22. Yatseva E. Osobennosti sdelok dolzhnika v period finansovogo ozdorovleniya [Features of the transactions of the debtor during the financial recovery]. Yurist [Lawyer], 2003, No. 10, pp. 36-40.

23. World Bank. Doing Business 2020. Comparing Business Regulation in 190 Economies. Washington, DC: World Bank, 2019. 136 p. DOI: 10.1596/978-1-4648-1440-2.